Yeshuah to Yah Stichting

Thora – Onderwijs van Yahuah – Zijn leefregels

De kern van het onderwijs (de regels voor het leven van alledag) zijn in 10 leefregels samengevat. Deze tien leefregels zijn te vinden in de Bijbel op twee plaatsen, in bijbelboek Exodus 20 en in bijbelboek Deuteronomium 5. De leefregels zijn eigenlijk verbondsbepalingen voor de mens in relatie tot Yah.

Hieronder geef ik een weergave van de tien verbondsbepalingen. Als uitgangspunt heb ik een Hebreeuwse tekst gebruikt en deze met behulp van een lexicon vertaald, om de diepgang die in de tekst ligt proberen goed weer te geven. Daarom heb ik voor sommige worden en zinnen ook meer dan één vertaalsuggestie gegeven.

Inleiding:

וידבר אלהים את כל־הדברים האלה לאמר׃

En Hij spreekt, Alahym, 
het gehele koninklijke besluit, 
de complete boodschap, 
de belofte van het verbond, 
belovend en opdracht gevend,
zeggende…

אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃

Ik, Yahuah jouw Alahayim, rechter, heerser,
vooruit gaande, heb ik jou uitgeleid,
uit de vuilheid en slechtheid,
uit het land van bolwerken (Mitsraïm / Egypte),
uit het huis van slavernij.

Verbondsbepaling 1:

לא־יהיה לך אלהים אחרים על־פני׃

Niet zal gebeuren bij jou, niet zal zijn,
een wegtrekken naar andere goden, rechters, heersers,
hen achterna, voor mijn gezicht,
hen stellen, boven mijn aanwezigheid.

Verbondsbepaling 2:

לא־תעשה לך פסל וכל־תמונה

Niet zal jij (uit)persen, tot jou,
niet zal jij tot stand brengen, tot jou,
niet zal jij verwerven, tot jou,
idool, afgod, (in vorm gehouwen) standbeeld,
en al wat vorm en gelijkenis heeft met

אשר בשמים ממעל

dat wat in de hemelen is, van boven.

 ואשר בארץ מתחת

en dat wat in de wereld, in de aarde is, van beneden

ואשר במים מתחת לארץ׃

en dat wat in de wateren/zeeën, van onder de aarde.

לא־תשתחוה להם ולא תעבדם

Niet zal je buigen tot hen,
geen drinkpartij/feest houden voor hen,
en geen dienstwerk zal je doen.

כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על־בנים על־שלשים ועל־רבעים לשנאי׃

Want ik ben Yahuah jouw Alahayim, die naar ijver en hartstocht, observeer én bezoek breng aan, het onrechtmatig dwalende heersen (wonen en handelen) van vaders,
over de zonen, over derden/anderen en over velen/de gemeenschap,
naar (de maat van) mijn haat, naar wie mij haten.

ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃

Maar (uit)persen en naar buiten breng goedheid, trouw, genegenheid, gunst en bevrijding naar duizenden, volgzame intieme onderwezenen,
naar wie mij liefhebben, en naar wie toezien op Mij, vanuit mijn voorschriften.
naar (de maat van) mijn liefde en naar mijn waakzame leiding en verantwoordelijkheid, vanuit mijn inzettingen,

Verbondsbepaling 3:

לא תשא את־שם־יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר־ישא את־שמו לשוא׃

Niet zal jij
teisteren, verwoesten, ruïneren, bevuilen,
onzichtbaar maken, verbergen, vernietigen,
de naam Yahuah, jouw Alahayim,
om troosteloos, zonder betekenis, te maken,
want
niet zal haar verzorgen, Yahuah
niet zal haar voeden, Yahuah
niet zuiveren en verschonen zal Hij, Yahuah
niet vrij van schuld houden zal Hij, Yahuah,

wie voortgaande leegmaakt en ruïneert Zijn Naam
om die troosteloos, betekenisloos te maken.

Verbondsbepaling 4:

זכור את־יום השבת לקדשו׃

Herdenk, herinner, breng in gedachten, De Dag, de Shabbat, naar zijn heilige afgezonderdheid, om hem heilig af te zonderen.

ששת ימים תעבד ועשית כל־מלאכתך׃

Zes dagen (zal) jij slaven, dienen, en (zal) jij maken, uitpersen, verkwisten,
geheel jouw ambacht en vakmanschap.

ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך

Maar de Dag, de Zevende, in acht nemen, waarnemen, naar Yahuah toe, jouw God.

לא־תעשה כל־מלאכה

Niet pers jij uit, niet maak jij, niet doe jij, het geheel van werk, vakmanschap, publieke zaken, politieke of religieuze aangelegenheden,

אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך׃

jij en jouw zoon en jouw dochter,
jouw bediende en jouw vertrouweling,
en jouw dieren en jouw nieuwkomer die ingaat binnen jouw poort.

כי ששת־ימים עשה יהוה את־השמים ואת־הארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם

Want zes dagen perste, maakte, produceerde Yahuah, de Hemelen en de Aarde (Het Land), de Zee en het geheel van toegenomen zegen en geluk daarin.

וינח ביום השביעי על־כן ברך יהוה את־יום השבת ויקדשהו׃

En Hij rustte, in de Dag, de Zevende, daarom, bovenal werkelijk authentiek, eerde, zegende, begroette, Yahuah, de Dag, de Shabbat, en Hij zonderde hem af, geheiligd toegewijd aan Hem.

Verbondsbepaling 5:

כבד את־אביך ואת־אמך

Maak eervol, aanzienlijk, eerwaardig,
maak achtenswaardig, verheerlijk,
breng gewicht toe aan:
jouw vader en jouw moeder

למען יארכון ימיך על האדמה אשר־יהוה אלהיך נתן לך׃

naar ootmoed, bescheidenheid en ontvankelijkheid,
met het oog op, met als doel dat,
opdat, Hij verlengt en groot maakt, jouw dagen, op de aarde,
opdat, gevestigd stromen, jouw zeeën, over de grond,
opdat vastberaden lopen, jouw uitlopers, over de grond,
die Yahuah, jouw Alahayim, geschonken, toevertrouwd heeft aan jou.

Verbondsbepaling 6:

לא תרצח

Niet zal jij
doden, verbrijzelen,
verstrooien, vermorzelen,
in stukken uiteen laten vallen.

Verbondsbepaling 7:

לא תנאף

Niet zal jij doen aan
overspel, echtbreuk, ontucht
afgodische aanbidding en
het aanbidden van idolen

Verbondsbepaling 8:

לא תגנב

Niet zal jij stelen.

Verbondsbepaling 9:

לא־תענה ברעך עד שקר׃

Niet zal jij getuigen, antwoorden, reageren, zingen, bezetten, kwellen, 
in/met/vanuit jouw slechtheid, kwaad, toorn, nijdigheid, boosheid, zieligheid, tekort, angst, ellende, gierigheid, onaangenaamheid

zelfs tot valsheid, leugen, bedrog, misleiding

Verbondsbepaling 10:

לא תחמד בית רעך לא־תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃

Niet zal jij verlangen, begeren, genieten van,
het huis van jouw medemens

Niet zal jij verlangen, begeren, genieten van,
de vrouw van, jouw medemens

en (niet) zijn dienstknecht,
en (niet) zijn dienstmaagd,
en (niet) zijn os ,
en (niet) zijn ezel

en (niet) wat dan ook maar, wat van jouw medemens is.

Yahusha to Yahuah - Yeshuah to Yah Stichting

Een verkenning van de waarheid en de betekenis van de namen van de Schepper en zijn Zoon.

info@y-to-y.nl
06 44466533
RSIN 865575605
KvK 91184967
NL50 REVO 4967 0278 61

Yeshuah to Yah Stichting

Verkondig de Waarheid - Verberg of verduister niets.